กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 เขตสายไหม

หน่วยสัสดี เขตสายไหม แจ้งกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 เขตสายไหม ดังนี้

  1. แขวงสายไหม และ แขวงออเงิน ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดอยู่ดีบำรุงธรรม (วัดออเงิน)
  2. แขวงคลองถนน ในวันที่ 10 เมษายน 2564 (เปลี่ยนจากเดิมวันที่ 8 เมษายน 2564) ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดอยู่ดีบำรุง (วัดออเงิน)

ขอให้ทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกฯ ไปดำเนินการขอแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ในวันเวลาราชการตามกำหนด ดังนี้

  1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่อยู่ในกำหนดผ่อนผัน ให้ไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564
  2. ทหารกองเกินแขวงคลองถนน ให้ไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 (เดิมตรวจเลือกฯ วันที่ 8 เมษายน 2564 เปลี่ยนเป็นตรวจเลือกฯ วันที่ 10เมษายน 2564)
  3. ทหารกองเกินแขวงสายไหม และแขวงออเงิน ให้ไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 (ตรวจสอบแก้ไขในส่วนที่คลาดเคลื่อน)

สอบถามรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดี เขตสายไหม โทร. 08 9934 4405, 08 0891 8544, 08 2331 2015