ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2566

Loading