สำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบบริเวณพื้นที่ว่างเปล่า ริมทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างแก้มลิงวงเวียนบางเขน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรในวงเวียนบางเขน และชุมชนบริเวณใกล้เคียง

วันพุธที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และผู้แทนสำนักการระบายน้ำ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ว่างเปล่า ริมทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ที่ปัจจุบันได้ทำความร่วมมือ (MOU) กับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างแก้มลิงวงเวียนบางเขน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรในวงเวียนบางเขน และชุมชนบริเวณใกล้เคียง ในงบประมาณจัดสรรประจำปี 2565 วงเงิน 35,000,000 บาท ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำได้ปริมาตร 6,000-7,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ จะได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และส่งมอบให้กับสำนักงานเขตบางเขน ดูแลรับผิดชอบต่อไป

Loading