สำนักงานเขตบางเขน #เปิดให้บริการงานทะเบียนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.64 เป็นต้น

สำนักงานเขตบางเขน #เปิดให้บริการงานทะเบียนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.64 เป็นต้น ยกเว้นงานจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคล 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)

 • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
  • งานบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ขอมีบัตรครั้งแรก บัตรหาย บัตรชำรุด บัตรหมดอายุ รับวันละ 100 คิว (จองออนไลน์ผ่านแอปฯ BMA Q และ walk-in) เริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.30 น.
  • งานทะเบียนราษฎร ได้แก่ แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ ขอบ้านเลขที่ การเพิ่ม-ถอนชื่อในทะเบียนบ้าน รับวันละ 100 คิว (จองออนไลน์ผ่านแอปฯ BMA Q และ walk-in)
  • งานทะเบียนทั่วไป ได้แก่ บริการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า รับรองบุตรบุญธรรม รับวันละ 30 คิว (จองออนไลน์ผ่านแอปฯ BMA Q และ walk-in)
 • วันเสาร์ เวลา 08.00-16.00 น.
  • งานบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ขอมีบัตรครั้งแรก บัตรหาย บัตรชำรุด บัตรหมดอายุ รับวันละ 80 คิว (จองออนไลน์ผ่านแอปฯ BMA Q และ walk-in)
  • งานทะเบียนราษฎร ได้แก่ แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ ขอบ้านเลขที่ การเพิ่ม-ถอนชื่อในทะเบียนบ้าน รับวันละ 60 คิว (จองออนไลน์ผ่านแอปฯ BMA Q และ walk-in)
  • งานทะเบียนทั่วไป : ไม่เปิดให้บริการ
 • วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 -16.00 น.
  • รับเฉพาะแจ้งตาย
 • ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. พักกลางวัน เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
 • งดบริการ จัดทำ หรือ ปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคล 3 (พม่า ลาว กัมพูชา)
 • จองคิวใช้บริการผ่านแอปฯ BMA Q
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2521 0666 ต่อ 5860-5861

Loading