เขตสายไหมจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “My Set Academy”

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสายไหม นางธัญนภัส มณีศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม มอบหมายนางสาวสิรินาฏ ชูปาน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อกิจกรรม “My Set Academy” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตสายไหม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญเรื่องจิตใจ สร้างความเข้าใจ เรียนรู้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศต่อไป

Loading