เขตสายไหม เปิดรับลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

เขตสายไหม เปิดรับลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ลงทะเบียนและยื่นเอกสารตั้งแต่วันนี้ – 13 มกราคม 2566

หลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มีดังนี้

 1. ผู้ประสบภัยที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือ ติดต่อลงทะเบียนพร้อมเพย์ ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง
 2. ผู้ยื่นคำขอ เป็น เจ้าบ้าน หรือ หัวหน้าครอบครัว หรือ ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หากเป็นบ้านเช่า ผู้เช่าเป็นผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ
 3. ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 28 ตุลาคม 2565

โดยได้จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสายไหม ให้บริการประชาชน รับลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ห้องประชุมพุฒ เชื้อแก้ว ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม

ลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องขอความช่วยเหลือได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ผ่านระบบออนไลน์ (https://flood65.disaster.go.th)
 2. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมพุฒ เชื้อแก้ว สำนักงานเขตสายไหม

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ประกอบด้วย

 1. แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565
 2. บัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประชาชนเจ้าบ้าน (กรณีมอบอำนาจ)
  • สัญญาเช่า/หนังสือรับรองการเช่าจาก อปท. (กรณีบ้านเช่า)
  • หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ (กรณีบ้านไม่มีเลขที่)

โดยมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ ดังนี้

 • กรณีที่ 1 ที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่น้ำท่วมขังกันตั้งแต่ 1 วัน (24 ชั่วโมง) แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย น้ำท่วมขังเกิน 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 รับเงินช่วยเหลือ 5,000/ครอบครัว
 • กรณีที่ 2 ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน รับเงินช่วยเหลือ 7,000/ครอบครัว
 • กรณีที่ 3 ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 60 วัน ขึ้นไป รับเงินช่วยเหลือ 9,000/ครอบครัว