โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ แจ้งเปิดเรียนเดือนพฤศจิกายน 2564

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ แจ้งเปิดเรียนตามนี้

  •  1 พฤศจิกายน 2564 เปิดเรียนแบบ Online , On hand พร้อมกันทุกระดับชั้น อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
  • 15 พฤศจิกายน 2564 เปิดเรียนแบบ On site สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์