วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่ เปิดสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และทุนชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่ เปิดสัมภาษณ์ทุนการศึกษารอบ 2 ในประเภทต่างๆ ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และทุนชุมชน

  • สมัครขอรับทุนการศึกษาได้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
  • สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/3qI7CuZ
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-9969296 ฝ่ายแนะแนว

ทุนความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ โดยต้องมีผลงานที่แสดงความโดดเด่น ทั้ง ด้านดนตรี ด้านศิปะ ด้านกีฬา ด้านกิจกรรม ฯลฯ
การเข้าร่วมแข่งขันหรือได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ และผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

✅ หมดเขตรับสมัครขอรับทุนการศึกษา 25 พฤศจิกายน 2564
✅ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า

ทุนเรียนดี สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดดเด่นด้านวิชาการ

  • ทุนเรียนดี 100% เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30
  • ทุนเรียนดี 50% เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ทุนเรียนดี 25% เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80
    **ผลเฉลี่ยรวม 4 ภาคเรียน **

✅ หมดเขตรับสมัครขอรับทุนการศึกษา 25 พฤศจิกายน 2564
✅ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า

ทุนชุมชน สำหรับนักเรียนผู้ที่มีความประพฤติดี ร่วมช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน และ ชุมชน ได้รับการรับรองจากประธานชุมชน

✅ หมดเขตรับสมัครขอรับทุนการศึกษา 25 พฤศจิกายน 2564
✅ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า