สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค แจ้งเปิดบริการตรวจ COVID-19

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค โดย คลินิกตรวจโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARI Clinic) ขอแจ้งเปิดบริการตรวจ COVID-19 สำหรับ ประชาชนทั่วไป และผู้มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สามารถจองคิวตรวจได้ที่ http://aps.ddc.moph.go.th

Loading