เขตบางเขน เปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2565  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มกราคม 2566  เฉพาะทะเบียนบ้านเขตบางเขน

เขตบางเขน เปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2565  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มกราคม 2566  เฉพาะทะเบียนบ้านเขตบางเขน

 1. ผู้ที่จะยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ จะต้องเป็นเจ้าบ้าน หรือ หัวหน้าครอบครัว หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน ผู้เช่าบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงระยะเวลาวันที่ 8 กันยายน – 16 ตุลาคม 2565
 2. ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ช่องทางที่ 1 ติดต่อที่สำนักงานเขตบางเขน เพื่อขอรับคำร้องและแนบเอกสารหลักฐาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.00 น. ณ ห้อง BFC ชั้น 1 อาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน
  • ช่องทางที่ 2 ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย https://flood65.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelp และนำเอกสารหลักฐานประกอบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 อาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

ผู้มีสิทธิยื่นรับความช่วยเหลือ

 1. มีบ้านพักที่อาศัยอยู่ประจำในพื้นที่เขตบางเขน และมีน้ำท่วมขังระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 16 ตุลาคม 2565 (ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2566 ลงวันที่ 19 ต.ค.2565)
 2. เป็นเจ้าบ้าน /หัวหน้าครอบครัว / ผู้เช่า (มีสัญญาเช่า) บ้านพักอาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตบางซื่อ (ตามหลักเกณฑ์ที่ ครม. กำหนด)

เอกสารประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหลือ

 1. แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองสำเนา
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา
 4. สำเนาสัญญาเช่า พร้อมรับรองสำเนา
 5. หนังสือรับรองบ้านไม่เลขที่ (กรณีบ้านไม่มีเลขที่)
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง) พร้อม สำเนาบัตรผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนา)
 7. การลงทะเบียนพร้อมเพย์ PromptPay โดยผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เท่านั้น ได้ทุกธนาคาร (ถ้าผูกบัญชีกับหมายเลขโทรศัพท์ระบบจะไม่รองรับการโอนเงินช่วยเหลือ)
 8. ใบลงบันทึกประจำวัน (สน.ในพื้นที่)

สามารถดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1CeUopxSJ8nwedNC9ADixjrO4d7TOtI75

อัตราการให้ความช่วยเหลือ

 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันตั้งแต่ 1 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หรือถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท
 2. กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ได้รับเงินช่วยเหลือ 7,000 บาท และ
 3. กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน 60 วัน ขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท

กรณีสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลประการใด โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2521 0666 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2637 3511 ในวันและเวลาราชการ

Loading