โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 โดยความอนุเคราะห์จากบริษัท ไทยนิยมพานิช จำกัด เป็นผู้ให้ทุนในการก่อสร้าง

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

ข้อมูลทั่วไป

  • ที่อยู่: 48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  • โทรศัพท์: 02 973 2186
  • เว็บไซต์: www.thainiyom.ac.th

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 โดยความอนุเคราะห์จากบริษัท ไทยนิยมพานิช จำกัด เป็นผู้ให้ทุนในการก่อสร้าง โรงเรียนเริ่มแรกสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ต่อมาปี พ.ศ.2512 ขยาย การสอนเพิ่มในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 และโอนเข้าสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515

Loading