โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นโรงเรียนสาธิตในระดับมัธยมศึกษา ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งอยู่ ณ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 โดยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แบ่งเป็น 2 แผนก ได้แก่ แผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนกศิลป์-ภาษา หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา

นอกจากนี้ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมดนตรี กิจกรรมศิลปะ และกิจกรรมจิตอาสา

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 โดยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น และพลอากาศเอก หลวงเชิดวุฒากาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น พร้อมกับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ขณะที่ท่านยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา กับ ความสะดวกที่ไม่ต้องไปเรียนในเขตพระนคร

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ เดิมชื่อ “โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ” ตั้งอยู่ภายในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จนกระทั่งปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” โดยโอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • ที่ตั้ง : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  • โทรศัพท์ : 0-2521-0690
  • เว็บไซต์ : www.wpm.ac.th

Loading